مديريت توليد و عمليات

مديريت توليد و عمليات

جزوات ، فيلم هاي آموزشي و نمونه سوالات و تمارين مربوط به درس مديريت توليد و عمليات را در اين صفحه دنبال كنيد.

جزوات مربوط به درس مديريت توليد و عمليات

فيلم هاي آموزشي مربوط به درس مديريت توليد و عمليات

فيلم جلسه سوم مديريت توليد و عمليات